สถานี TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ปริมาณฝนสะสม 1 วัน 287.00 มม. เกินเกณฑ์เตือนภัยแล้ว
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 3  คน
ทั้งหมด :  83,835 คน
เกี่ยวกับโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
รายละเอียดสถานีโทรมาตร
สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้ำ
กรมชลประทานมีความประสงค์ที่จะดำเนินการโครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงูเพื่อใช้ประกอบการวางแผนบรรเทาปัญหาอุทกภัย การแจ้งเตือนภัย และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ ทั้งในฤดูฝนและในฤดูแล้งในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ (Tools) ช่วยประกอบการตัดสินใจเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้สำหรับการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ นำข้อมูลจากการติดตามตรวจวัดไปประกอบการ
  1. ดำเนินการศึกษาวางระบบโทรมาตรให้ครอบคลุมระบบพื้นที่ลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงู ตามหลักการทางอุตุ-อุทกวิทยา สำหรับติดตามข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินการระบบพยากรณ์น้ำประกอบการบริหารจัดการน้ำ ระบบการแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำ เพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูล ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกวิทยา ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบโทรมาตรลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงู และโทรมาตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำตะกั่วป่า-ละงู ที่ได้ดำเนินการแล้ว ระบบการนำเสนอข้อมูลและเตือนภัยจะต้องมีส่วนที่สามารถนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน (Public Information System) ในรูปแบบของการนำเสนอผ่านเครือข่าย Internet และช่องทางอื่นที่เหมาะสมสำหรับ ผู้เกี่ยวข้อง
  3. พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เพื่อประกอบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบบจำลองจะต้องสามารถรับข้อมูลจากระบบโทรมาตรเพื่อนำมาประกอบการคำนวณได้แบบอัตโนมัติ (Automated Flood Forecasting and Warning System)
  4. พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) สำหรับประกอบการบริหารจัดการน้ำทันต่อสถานการณ์ ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
  5. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เช่น การใช้งานของระบบที่พัฒนาขึ้น และการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตรอุทกวิทยา ฯลฯ