สถานี TX.186 บ้านตลาดเก่า ระดับน้ำ 13.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R1 บ้านดอกแดง ระดับน้ำ 6.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R2 โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ ระดับน้ำ 0.50 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TKP-R3 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลกะปง ระดับน้ำ 39.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R1 โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง ระดับน้ำ 10.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว   สถานี TLA-R2 บ้านทับทุ่ง ระดับน้ำ 6.00 ม.รทก. เกินระดับเตือนภัยแล้ว
เมนูหลัก
สถานการณ์ลุ่มน้ำ
สถานีโทรมาตร
รายงานสรุป>
ข้อมูลโทรมาตร
เกี่ยวกับโครงการ
คำนิยามและสัญลักษณ์
เข้าสู่ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำละงู


จำนวนผู้ใช้งาน
ปัจจุบัน : 12  คน
ทั้งหมด :  77,443 คน
อภิธานศัพท์/คำนิยาม และสัญลักษณ์
1. สัญลักษณ์
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมและค่าระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์ปกติ
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมหรือค่าระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์เตือนภัย คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีค่าปริมาณน้ำฝนสะสมหรือค่าระดับน้ำ อยู่ในเกณฑ์เตือนภัย
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 1 ชั่วโมง
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 3 วัน คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าไม่เกิน 3 วัน
คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าเกินกว่า 3 วัน คือ สัญลักษณ์แทนสถานีวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ ที่มีการส่งข้อมูลการตรวจวัดจากสถานีไปยังสถานีหลัก มีความล่าช้าเกินกว่า 3 วัน
2. คำนิยาม
ฝนวันนี้ คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เวลา 7:00 น. ของวันนี้ ถึง เวลา 7:00 น. ของวันพรุ่งนี้ เช่น ปริมาณฝนของวันที่ 24/06/2018  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 24/06/2018  07:00 - 25/06/2018  07:00 เป็นต้น
ฝนเมื่อวาน คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เวลา 7:00 น. ของเมื่อวาน ถึง เวลา 7:00 น. ของวันนี้ เช่น ปริมาณฝนเมื่อวานของวันที่ 24/06/2018  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 23/06/2018  07:00 - 24/06/2018  07:00 เป็นต้น
ฝน 2 วัน คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันที่ย้อนหลัง 2 วัน ณ เวลา 7:00 น. ถึง  เวลา 7:00 น. ของวันนี้ เช่น ปริมาณฝน 2 วัน ของวันที่ 24/06/2018  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 22/06/2018  07:00 - 24/06/2018  07:00 เป็นต้น
ฝน 3 วัน คือ ค่าตรวจวัดปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่วันที่ย้อนหลัง 3 วัน ณ เวลา 7:00 น. ถึง  เวลา 7:00 น. ของวันนี้ เช่น ปริมาณฝน 3 วัน ของวันที่ 24/06/2018  จะเท่ากับปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 21/06/2018  07:00 - 24/06/2018  07:00 เป็นต้น
3. อักษรย่อ
n/a คือ Not Applicable เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของการตรวจวัดหรือไม่มีการตรวจวัดในค่านั้นๆ
ม.รทก. คือ เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน่วยวัดระดับน้ำจริงรวมค่าความสูงจากค่าระดับน้ำทะเลปานกลางแล้ว
ลบ.ม. คือ ลูกบาศก์เมตร เป็นหน่วยสำหรับวัดค่าปริมาณการไหลของน้ำมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (ลบม./วินาที)
มม. คือ มิลลิเมตร เป็นหน่วยสำหรับวัดค่าปริมาณน้ำฝน